Cách dùng Phrasal Verbs. Tiếp tục với Động từ "Get" nào !!!

Phrasal Verbs là một trong những mảng kiến thức quan trọng trong tiếng Anh. 🌟🌟🌟
Vậy mời các bạn tiếp tục cùng VAE tổng hợp cách dùng loại động từ này. Tiếp theo là Động từ "Get" nào !!! 🙌