Cách dùng Phrasal Verbs. Tiếp tục với Động từ "Go" nào !!!

Mời các bạn tiếp tục cùng Ngoại Ngữ VAE hệ thống lại cách dùng Phrasal Verbs.🌺🌺🌺
Tiếp tục là Động từ 👉 "Go" 👈 nào !!!