[HỌC TIẾNG ANH QUA BÀI HÁT] - Beautiful in white

BÀI HÁT

"BEAUTIFUL IN WHITE" - Shane Filan

 

 

 

 

Bài học:

 

 

1.   Not sure if you know this:

-   Đây là 1 vế trong Câu điều kiện loại 1:  chỉ sự việc có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Mệnh đề điều kiện bắt đầu bằng “If” – “Nếu”và có cấu trúc :

IF + S1 (chủ ngữ) + V1 (present tenses - động từ được chia ở các thời hiện tại).

 

-   Tính từ sure thường được dùng trong câu

I’m sure / I’m not sure : Tôi chắc chắn rằng/ Tôi không chắc chắn rằng.

Tuy nhiên ta cũng có thể dùng cả cụm “not sure” đứng ở đầu câu như một trạng ngữ . Ta có cấu trúc :

Not sure + Mệnh đề : không chắc rằng,….

=> Ý trong bài hát: Anh không chắc rằng em có biết điều này hay không.


2.   I got so nervous :

Ta có cấu trúc :

get+ ADJ = feel + ADJ (chỉ cảm xúc) : cảm thấy thế nào …